Pages

12 February 2013

TRACK | Ulrich Schnauss: "A Long Way To Fall"


Ulrich Schnauss: "A Long Way To Fall"
from A Long Way To Fall (2013)

Ulrich Schnaussเป็นศิลปินambient technoจากเยอรมันที่อยู่ในวงการมานาน10กว่าปีเป็นอย่างน้อยแล้ว-- แทร็ค"A Long Way To Fall"อยากให้ลองฟังดู บรรยากาศล่องลอยเนิบนาบได้อย่างงดงามมาก เหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเลย

No comments: