Pages

13 January 2014

TRACK | Empress Of: "Realize You"


Empress Of: "Realize You"
from (2014)

เรียกว่าอะไรดี Art-Pop? Synth Pop?... Empress Ofเป็นอีกศิลปินหญิงที่ลุกขึ้นมาจับคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ดนตรีสังเคราะห์เท่ห์ๆ โรแมนติกกำลังดี หม่นหมองกำลังเหมาะ แต่ไม่ออกไปทางGrimeจนเกินไปแต่ก็ไม่จ๊ะจ๋าเว่อร์ นอกจากนั้นแล้ว"Realize You"มีภาษาร้องที่มันส์ดีแท้

No comments: