Pages

27 March 2014

TRACK | Wild Beasts: "Wanderlust"


Wild Beasts: "Wanderlust"
from Present Tense (2014)

วงดนตรีUKส่งเข้าประกวดที่ขยับเข้าสู่ความเป็นวงรุ่นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ ออกผลงานต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว-- "Wanderlust"มาแบบจัดใหญ่...ซินธ์หนาๆ ซาวน์อินดี้ร็อคแบบกระหึ่มเวทีให้สมศักดิ์ศรีกันหน่อย

No comments: